01/2337 731 Božidarevićeva 13, Zagreb

Projekti

Dosada smo uspješno završili projekte iz raznih područja i namjena, a neka od njih su:

  • Konstruiranje i izrada kučišta
  • Izrada zamjenskih dijelova
  • Izrada prototipa ambalaže
  • Konstruiranje i izrada dijelova namještaja
  • Izrada šablona za alate
  • Izrada kalupa

U nastavku su detaljno opisani odabrani projekti.

IZRADA KALUPA ZA POPRAVAK OSOVINE

Cilj projekta bio je izraditi dvodjelni kalup za popravak osovine injekcijskim brizganjem Belzona epoksidne prevlake na istrošenu osovinu.

CAD model je izrađen prema naputku klijenta, a potom je krenula izrada kalupa 3d tiskom. Kao materijal za kalup odabran je bijeli PET polimer, koji osigurava dimenzijsku stabilnost i zadovoljavajuću čvrstoću.

Projekt je dobar primjer korištenja 3d tiska za izradu specijaliziranih alata u kratkom vremenu.

 

KONSTRUKCIJA I IZRADA PROBNOG MODELA KOPČE ZA NAMJEŠTAJ

Tvrtka Velinac d.o.o. nam se obratila s potrebom za konstruiranje plastične kopče za prihvat stražnje ploče ormara.

Zahtjev je bio da se kopča umetne u postojeće dimenzije ormara, te prihvati ploču s dovoljnom čvrstoćom. Kopča je izmodelirana iz dva komada koji se spajaju "klik" sistemom, što je omogućeno elastičnom deformacijom dijela. Kako bi se osiguralo ispadanje muškog iz ženskog dijela, konstruiran je dodatni plastični umetak koji sprječava rastavljanje.

Prvi prototip je izrađen iz ABS materijala za provjeru dimenzija i funkcije, a nakon toga je napravljen funkcionalni prototip iz poliamida koji simulira čvrstoću konačnog proizvoda.

 

IZRADA CAD MODELA I 3D PRINT PREDMETA

Cilj projekta je bio izrada prototipa predmeta prema nacrtu naručitelja. Prvo je napravljen CAD model, a potom je izrađen prototip 3d printanjem s materijalom ABS.
 
 


3D PRINT KUĆIŠTA ELEKTRONIČKOG SKLOPA

Cilj projekta je bila izrada kućišta prema dostavljenim 3d modelima. Kako se kućište sklapa iz dva dijela, bilo je potrebno precizno podesiti dimenzije na spojnim rubovima da se osigura dobar dosjed. Komadi su printani iz ABS materijala.

PROJEKTIRANJE I IZRADA KUĆIŠTA ZA BICIKL


Cilj opisanog projekta je bio konstruirati i izraditi zaštitno kućište za bateriju i kontroler elektromotora bicikla. U prvoj fazi projekta određen je koncept, gdje se na temelju izmjera komponenti i rame bicikla odredio način sklapanja kućišta.
 
 
Nakon određivanja koncepta, krenulo se s detaljnim projektiranjem kućišta. Prvo su izmodelirani baterija, kontroler i dio rame u CAD programu.

 
Razmještaj komponenti na rami je napravljena u CAD programu kako bi se osiguralo precizno modeliranje kućišta prema stvarnoj situaciji. Modeliranje kućišta je započeto s osnovnim oblikom koji je modificiran prema zadanoj geometriji. Kontroler je na biciklu montiran s donje strane rame, dok je baterija pričvršćena s gornje strane. Kućište je podijeljeno na tri komada koji se međusobno spajaju vijcima u 6 točaka.
 
Na dijelu koji pokriva kontroler je napravljen prorez za hlađenje koji osigurava strujanje zraka kroz kućište. Rubovi su zaobljeni zbog estetskog dojma i boljih mehaničkih svojstva dijelova.
 
 
Bateriju pokrivaju dva komada koji se montiraju bočno na ramu. Zbog prostornog smještaja baterije bilo je potrebno poklopac razdijeliti na dva simetrična komada. Po rubovima komada su dodane usne zbog lakšeg sklapanja i boljeg prianjanja dijelova.


 
Na kraju su izmodelirani otvori za kablove i rebra za očvršćivanje konstrukcije.


 
Po završetku modeliranja CAD model je prebačen u STL format. Nakon modeliranja krenuo je proces izrade koji je podijeljen u dvije faze, inicijalnu i finalnu. U inicijalnoj fazi je model izrađen tehnologijom 3D ispisa (FDM) u PLA materijalu s relativno malim troškovima. Model je služio kao konačna provjera svih dimenzija i funkcionalnosti dijela. Nakon što su s inicijalnim modelom provjereno sklapanje kućišta na stvarnoj rami, kućište je izrađeno u ABS materijalu neutralne boje.
 


Budući da su isprintani komadi pogodni za naknadnu obradu, kasnije su dodatno pobrušeni i obojani prema želji naručitelja.